Stanovy občanského sdružení „Sdružení advokátních koncipientů“
Preambule

„Sdružení advokátních koncipientů“ (dále SAK) je dobrovolné zájmové sdružení advokátních koncipientů, studentů právnických fakult v České republice a dalších sympatizujících osob.

Název sdružení

„Sdružení advokátních koncipientů“ (dále SAK) je dobrovolné zájmové sdružení advokátních koncipientů, studentů právnických fakult v České republice a dalších sympatizujících osob.

Sídlo sdružení

Šternberkova 8 ,170 00 Praha 7

Poslání sdružení

1. Členem SAK se může stát jakákoliv fyzická osoba, a to na základě přihlášky, příp. písemné žádosti (dále jen „přihláška“). Má-li vzniknout tzv. řádné členství, je třeba, aby žadatel o členství zaplatil členský příspěvek. V případě, že nebude členský příspěvek zaplacen, vznikne tzv. přidružené členství.

2. Členství ve sdružení vzniká akceptací přihlášky ze strany SAK nebo sedmým dnem od doručení přihlášky do sídla SAK nebo na emailovou adresu SAK. Během sedmi dnů od doručení přihlášky může předsednictvo SAK přihlášku odmítnout, v takovém případě členství dle věty první nevznikne. Odmítnutí přihlášky musí schválit nejbližší následující Valná hromada SAK. Pokud Valná hromada SAK odmítnutí přihlášky neschválí, nebo o něm nehlasuje, vzniká členství fyzické osoby, jejíž přihláška byla předsednictvem odmítnuta, dnem konání valné hromady, na které mělo být odmítnutí přihlášky schváleno.

3. Členství v SAK zaniká v následujících situacích:

• zánikem SAK,

• písemným oznámením člena o rozhodnutí vystoupit ze SAK, které musí být podáno předsednictvu SAK; členství zaniká dnem, kdy oznámení bylo doručeno na adresu SAK,

• zrušením členství Valnou hromadou na základě rozhodnutí 2/3 většiny přítomných řádných členů SAK, nebo

• smrtí člena.

Druhy členství

1. Řádné s plným hlasovacím právem na valné hromadě. Řádnými členy SAK jsou advokátní koncipienti a studenti právnických fakult veřejných vysokých škol v České republice, kteří nejsou advokáty a kteří mají uhrazen členský poplatek ve stávajícím kalendářním roce.

2. Přidružené bez hlasovacích práv na Valné hromadě SAK. Přidruženými členy jsou všichni ostatní členové SAK

Práva a povinnosti řádných členů

1. Práva řádného člena SAK:

• účastnit se Valné hromady SAK a hlasovat na ní,

• podávat návrhy předsednictvu SAK a žádat jejich projednání,

• být informován o činnosti předsednictva SAK, včetně hospodaření, a

• volit a být volen do předsednictva SAK.

2. Povinnosti člena SAK:

• dodržovat stanovy SAK,

• jednat v souladu se zájmy SAK a

• respektovat usnesení Valné hromady,

Práva a povinnosti členů s tzv. přidruženým členství

Členové s tzv. přidruženým členstvím mohou dávat podněty, dotazy a návrhy předsednictvu SAK, mají právo na informace o činnosti SAK, mohou být voleni do orgánů SAK a mohou být přítomni jednání Valné hromady SAK. Členové s tzv. přidruženým členstvím jsou povinni jednat v souladu se zájmy SAK a jeho cíly. Organizační struktura a orgány SAK

1. Valná hromada SAK:

• je nejvyšším orgánem SAK a schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za čtyři roky,

• přijímá usnesení většinou hlasů přítomných řádných členů,

• projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet SAK,

• odvolává členy předsednictva SAK a kontrolní komise SAK

• volí zástupce do předsednictva SAK a určuje počet členů předsednictva SAK

• volí dva náhradníky do představenstva SAK, kteří nastoupí na případné uvolněné místo v představenstvu SAK v průběhu funkčního období, a to v pořadí podle obdržených hlasů,

• volí členy kontrolní komise SAK

• volí dva náhradníky do kontrolní komise SAK, kteří nastoupí na případné uvolněné místo v kontrolní komisi SAK v průběhu funkčního období, a to v pořadí podle obdržených hlasů,

• schvaluje změny stanov,

• rozhoduje o zániku SAK, a to dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů,

• rozhoduje o zrušení členství člena SAK, a to dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů a

• valná hromada může rozhodnout o jakýchkoliv věcech, které náležejí do kompetence předsednictva SAK.

2. Předsednictvo SAK

• je výkonným a řídícím orgánem SAK,

• má nejméně 5 členů,

• členové předsednictva SAK jsou statutárními orgány SAK,

• v čele stojí předseda, kterého volí předsednictvo na dobu čtyř let,

• předseda řídí činnost SAK,

• předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena předsednictva SAK,

• podepisování za SAK se děje tak, že k názvu SAK připojí svůj podpis předseda a jeden člen předsednictva, nebo k názvu SAK připojí svůj podpis tři členové předsednictva SAK,

• usnesení předsednictva SAK se přijímá většinou hlasů přítomných členů, předsednictvo SAK je usnášeníschopné, pokud je přítomna většina členů předsednictva,

• v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva,

• schůzi předsednictva SAK svolává předseda nebo jiný jím pověřený člen předsednictva nejméně dvakrát ročně a

• předsednictvo SAK může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů předsednictva SAK, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami; ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami, je neplatné.

Zásady hospodaření

1. Hospodaření SAK se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Prostředky na svoji činnost získává SAK:

• z členských příspěvků, jejichž výše je 300,- Kč ročně a jejichž platba je dobrovolná, avšak vznik řádného členství advokátních koncipientů a studentů právnických fakult veřejných vysokých škol v České republice, kteří nejsou advokáty, je vázán na uhrazení členského příspěvku v daném roce,

• z darů, dotací a odkazů a

• z případných příjmů z vlastní činnosti.

Zánik sdružení

1. SAK zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 většina účastníků Valné hromady SAK z řad řádných členů.

2. Pro případ likvidace SAK se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku sdružení.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

2. Pokud v průběhu funkčního období klesne počet členů předsednictva pod 5 a nejsou k dispozici další zvolení náhradníci, nebo klesne počet členů kontrolní komise pod 3 a nejsou k dispozici další zvolení náhradníci, předseda SAK svolá do 3 měsíců Valnou hromadu SAK.

3. Do doby, než budou první Valnou hromadou SAK tyto stanovy schváleny nebo přijaty nové, plní funkci předsednictva pětičlenný přípravný výbor složený ze zakládajících členů SAK, který si mezi sebou zvolí prozatímního předsedu SAK. Ustanovení o pravomocech a povinnostech předsednictva SAK platí pro přípravný výbor a prozatímního předsedu obdobně.

4. Tyto stanovy byly přijaty zakládajícími členy SAK na ustavující schůzi SAK v Praze dne 3. 11. 2012.

icon TEXT v PDF
kontakty
Sdružení advokátních koncipientů, o.s.
Šternberkova 8
170 00 Praha 7

Předseda přípravného výboru:
Mgr. Martin Nedvěd

tel.: 724 222 267
martin.nedved@advokatni-koncipienti.cz

fcb