STANOVISKO SDRUŽENÍ ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ O.S. K NAVRHOVANÝM ZMĚNÁM ZÁKONA O ADVOKACII
Změny navrhované Českou advokátní komorou (ČAK):

(a) povinná praxe se prodlužuje ze 3 na 5 let;
(b) advokátní zkoušku lze opakovat nejdříve po 1 roce namísto po 6 měsících;
(c) kdo nezopakuje advokátní zkoušku do 2 let, může ji opakovat až po 3 letech, z nichž 2 musí opět vykonávat povinnou praxi;
(d) prvních pět let nemůže mít advokát samostatně advokátní koncipienty; a
(e) žádný advokát nemůže mít samostatně více než 3 advokátní koncipienty.

Odůvodnění navrhovaných změn; ČAK navrhované změny odůvodňuje poskytnutím dalšího času pro načerpání dostatečných znalostí a rostoucím počtem právních předpisů a judikatury (prodloužení praxe ze 3 na 5 let), potřebou dostatečně kvalitního školitele (vyloučení advokátů s méně než pětiletou praxí z možnosti být školiteli), či poskytnutím dostatečného času na přípravu na advokátní zkoušky (prodloužení minimální doby mezi zkouškami).

Naše stanovisko k odůvodnění; Odůvodnění změn předkládané ČAK bohužel, a velmi nás to mrzí, vnímáme spíše jako vysvětlení připravené pro uspokojení veřejnosti neznalé skutečných podmínek výkonu koncipientské praxe. Ve skutečnosti navrhované změny povedou k následujícímu:

(a) zvýšení bariéry vstupu do odvětví pro široké skupiny absolventů, zejména ženy a uchazeče o práci v advokacii pocházející ze středně a nízkopříjmových rodin; (b) plnohodnotný výkon advokacie bude možný v nejlepším případě od 35 let, v průměru však od 39 let u mužů, u žen v závislosti na počtu dětí ještě o 2 a více let později; (c) zvýšení ceny advokátních služeb a snížení jejich kvality vzhledem k omezení konkurence;
(d) opatření advokátům v prvních 5 letech praxe zabrání v plnohodnotném výkonu jejich povolání, neboť nebudou schopni nabídnout svým koncipientům školitelství, což nepřiměřeně omezuje svobodu podnikání a deformuje hospodářskou soutěž; a
(e) omezení počtu koncipientů na školitele spolu s opatřením popsaným v předchozí odrážce povede k nemravnému obchodu se školitelstvím.

Výše uvedená opatření by vedla nejen k naprosté deformaci trhu právních služeb, vyloučení značné části populace z přístupu k advokacii, diskriminaci žen, ale též k nevyhnutelnému pokřivení mravního charakteru celého advokátního stavu.

Podrobné odůvodnění našeho stanoviska je dispozici ZDE.

Sdružení advokátních koncipientů o.s. je organizací advokátních koncipientů a studentů právních fakult z celé České republiky. Jejím cílem je zejména zkvalitnění přípravy advokátních koncipientů na výkon advokacie a tím i zkvalitnění poskytovaných právních služeb. Sdružení by se rádo stalo partnerem České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti při diskuzi těchto témat.


icon TEXT v PDF
kontakty
Sdružení advokátních koncipientů, o.s.
Šternberkova 8
170 00 Praha 7

Předseda přípravného výboru:
Mgr. Martin Nedvěd

tel.: 724 222 267
martin.nedved@advokatni-koncipienti.cz

fcb